شماره نهم نسیم کرمان منتشر شد

نگاشته شده توسط اردشیر غفاربیگی مورخ سه شنبه 1393/08/20 |

عاشورای امسال هم همچون سالهای گذشته جوپار بودم

نگاشته شده توسط اردشیر غفاربیگی مورخ چهارشنبه 1393/08/14 |

نشر نون / نمایشگاه کتاب کرمان

نگاشته شده توسط اردشیر غفاربیگی مورخ چهارشنبه 1393/07/30 |

نسیم کرمان

نگاشته شده توسط اردشیر غفاربیگی مورخ دوشنبه 1393/07/28 |

ضرب‌المثل شماره‌ی  سیزده:

"از خرِ برهنه پالون؟"

معادل در ادبیات فارسی: بیا این کف دست. مو بکن

نگاشته شده توسط اردشیر غفاربیگی مورخ چهارشنبه 1393/07/23 |